1978

Op de Ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Tzummarum - Firdgum, is nogal gediscussieerd over ons dorpsblad, dat toen 1 keer was verschenen.
De meningen hierover liepen nogal uiteen.
Bij benadering van de verschillende verenigingen bleek, dat men toch wel met zo’n dorpsblad was ingenomen, maar dan graag wat vaker verschijnend .
Het ligt nu in de bedoeling éêns per 2 maanden het blad te laten verschijnen, met uitzondering van de zomermaanden.
We willen graag, dat nu elke vereniging dit blad gaat gebruiken om haar activiteiten aan de dorpelingen kenbaar te maken.
Het eerstvolgende nummer zal begin september uitkomen, graag dus kopy Voor 1 september inleveren.

De redaktie : A. Dijkstra, Buorren 109
H. Hageman, J. Rinckesstraat 11.
M. Vegelin-Hoving, Buorren 27.

VERENIGING DORPSBELANGEN TZUMMARUM - FIRDGUM

Jaarverslag, van 24 maart 1977 - 12 apri1 1978.
Op de ledenvergadering in maart werd op verschillende punten de aandacht gevestigd, naar aanleiding daarvan werd in april een brief naar de gemeente geschreven met de volgende punten: 1. Kruispunt richting Franeker - Sexbierum is niet overzichtelijk.
2. 0p dit kruispunt ontbreekt de aanduiding richting Franeker en Minnertsga.
3. een verbod voor het parkeren van vrachtauto’s in de bebouwde kom.
4. plaatsen vaneen bord j e bushalte bij het wachthokje op het recreatieterrein.
5. aanleggen van verkeersdrempel in de J. Rinckestr.
6- aanleggen van trottoir vanaf dokter Keestra tot aan de hoofdweg.
7. Parkeerterrein in de Lytse Buorren (voor de sporters) .
Eveneens ging in april een verzoek naar B. en W. om vroegtijdig inspraak te verkrijgen in een nieuw op te zetten bestemmingsplan.
In mei kwam van de heer Pander een verzoek om bij de gemeente erop aan te dringen verkeersdrempels in de Westerbuorren te realiseren.

GEMEENTELIJKE HERINDELING :
Op 16 mei kwamen de verenigingen van dorpsbelangen uit de gehele gemeente bijeen om te spreken over de herindeling.
De heer Andringa hield een uiteenzetting en men was het er allemaa1 over eens, dat onze gemeente niet opgedeeld moest worden.
Op 25 mei konden alle gemeentenaren tegelijk met het uitbrengen van hun stem ook de handtekening plaatsen op een lijst bestemd voor Provinciale Staten van Friesland, tegen de herindeling te zijn.
Zaterdag 18 juni werd een fiets puzzeltocht georganiseerd, er waren 101 deelnemers en elk ging met een fietsvlaggetje naar huis.
Donderdag 14 juli, wandeling naar de Zeedijk georganiseerd door de volleybalclub. 21 deelnemers.
Donderdag 28 juli wandeling Firdgum, georganiseerd door de gymnastiekvereniging. 70 deelnemers.
Donderdag 4 augustus kinderspelmiddag, er werd een indianendorp gemaakt, 120 kinderen deden mee.
We sloten ons in juli aan bij de vereniging van "Lytse Doarpen".
In september was plotseling ons bushokje naar Minnertsga verhuisd.
Het gemeentebestuur heeft, zowel de vereniging tot ”Nut van het Algemeen”, alswel de Geref. kerk gevraagd het bushokje op hun terrein te mogen plaatsen, maar men heeft hier niet in toegestemd.
Vanwege de verkeersveiligheid mocht het blijven staan.
Begin oktober kwam het eerste nummer van het dorps krantje uit.
De pomp in de vaart bij Oosterbierum was gereedgekomen.
In november werden de vragen vanwege de nota recreëren, welke door een werkgroepje bestaande uit: Mw. Santema, Mw. Wassenaar en dhr. S. Pasma werden bestudeerd, ingezonden.
Begin november kwam er een brief van de bewoners v.d. Westerbuorren om medewerkíng te verlenen de Westerbuorren en de Roordemaleane voor het doorgaande verkeer af te sluiten, i.v.m. de ruilverkavelingsplannen.
Dhr. Post F.N.P. verzocht urgente zaken op te geven voor hun sektievergadering.
We noemden 1. gemeentelijke herindeling
2. waterzuiveringsinstallatie.
Op 6 december was er een onderhoud met B. en W. de volgende punten kwamen aan de orde:
1. Fietsenstalling bij sportterrein (wordt nader bekeken).
2. Waar blijft ons bushokje?
3. Verkeersdrempels (advies wordt gevraagd aan Comm. van de rijkspolitie).
4. Verkeerssituatie als boven.
5. Rioolwaterzuivering, persleidingen, dorpsriolering. (verwezen naar kapitaalswerken in I 978)
6. Rattenbestrijding van de vaart (klachten doorgeven aan gemeentewerken)
7. Vervuiling vaart Oosterbierurn-Tzummarum
8. Afsluiting Westerbuorren.
9. Parkeren vrachtauto’ s in woonstraten.
10. Verlichting kruispunt Kapellewei.
11. Bestemmingsplan “De Fj ouwere”
12. Richtingaanduiding Firdgum.
Op 11 januari onderhoud met restauratie commissie en kerkvoogdij der Herv. gemeente over slechte toestand van de toren.
Er werd een brief naar B. en W. en de Raad gestuurd met als inhoud:
1. de toren verkeerd in slechte staat.
2. de toren moet voor het dorpsaangezicht bewaard blijven.
3. gaarne spoedig een uitspraak aan wie de toren behoord.
Klacht vanuit het dorp vanwege de hondenbelasting, waarop brief naar gemeentebestuur.
1. de manier waarop de biljetten zijn rondgestuurd is fout.
2. mensen zonder hond, worden verplicht een ongefrankeerd biljet terug te sturen.
3. Waarom is de hondenbelasting in onze gemeente zo hoog.
Een gezellige bejaardenmorgen beleefden we op 14 maart, in de sporthal.
Het gezelschap “Cantare” zong nieuwe en oude Friese liedjes, velen hebben meegezongen.
Mevr. Miedema-Aartsma droeg voor uit eigen werk, erg mooi iedereen die dit seizoen meegewerkt heeft om alle activiteiten te doen slagen, hartelijk dank.
Ook de heren van de bejaardenbanken t.w. K. Groendij k, T. Reitsma en S. Terpstra onze dank.
Het bestuur: vergaderde 11 keer en kwam 2 keer met de kontakt personen bij elkaar.
Zo leest U activiteiten genoeg: maar de resultaten soms wat teleurstellend, toch gaan we rustig door.
secr. P. Wasserraar- Bierma.

LEDENVERGADER I NG .

Op 12 april 1978 werd onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het “Wapen van Barradeel”.
Voorzitter, de heer Hiemstra, kon 46 leden welkom heten.
De notulen en het jaarverslag werden voorgelezen en de penningmeester bracht z'n financieel jaarverslag (inkomsten f 1642,79, uitgaven f 1327, 86, saldo f 27 43, I 1 ) .
Er moest een bestuursverkiezing plaatsvinden, daar door huwelijk mevr. T. Sybesma-Wassenaar en dhr. K. Walda ons dorp hebben verlaten en ook S. Pasma binnenkort gaat vertrekken.
Voor hen werden gekozen, dhr. H. Visser, mej. C. Brandsma en dhr. T. v/d. Kuur. herkozen werden mevr. P.M. Wassenaar -Bierma en mevr. M. Vegelin-Hoving.
Door dhr. K. Walda werd met behulp van kaarten inzicht en toelichting gegeven op het bestemmingsplan "de Fjouwere" hetgeen wel belangstelling had.
De vergadering sprak haar zorg uit over de riolering van dit terrein.
Verdere aangelegenheden betreffende het dorp werden door de voorzitter besproken, zoals:
1. De spoordijk is door de gemeente aangekocht.
2. plannen van de gemeente om de O.L.S. te verkopen om als supermarkt dienst te gaan doen en de gymnastiekzaal als bibliotheek te bestemmen.
3. Waar het bushokje komt is nog steeds de vraag?
4. Verbetering van de brug in de Schoolstraat.
5. Er is een overkoepelend orgaan v.d. verenigingen van Dorpsbelangen van Barradeel.
6. Medewerking werd toegezegd voor acties rondom het opknappen van de kerktoren.
7. Discussie over het dorpskrantje, uitlatingen nogal negatief.
Bijde rondvraag kwamen de volgende zaken aan de orde:
1. De manier waarop de hondenbelastingformulieren waren gepresenteerd, de gemeente hoopt dit het volgend jaar op een andere wijze te doen.
Zou iedere hondenbezitter zijn of haar hond zo uit willen laten dat een ander hier geen hinder ondervindt.
Na de rondvraag sloot de voorzitter deze geanimeerde vergadering.
secr.: P.M. Wassenaar - Bierma.

Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum

De gemeente heeft toegezegd;
-1 Vroegtijdige inspraak op het bestemmingsplan Tzummarum-Noord.
-2 De plantsoenendienst zal opdracht worden gegeven de bomen op het kruispunt Buorren-Kleasterwei-Hegesylsterwei iets bij te snoeien.
-3 Wat betreft de waterlozing zullen de woningen aan de buorren op het plan de Fjouwere zo Mogelijk direct op de nieuwe riolering worden aangesloten.

De buurtvereniging "de Five” heeft via Dorpsbelang aan de gemeente om een stukje land naast Dhr. P. Stienstra gevraagd, te gebruiken als speelruimte voor de kinderen, hetgeen is afgewezen.
Nu is verzocht om het speelterrein van de openbare Kleuterschool.
De Culturele Raad Barradeel heeft gevraagd om een lijst met namen van de verenigingen in Tzummarum op te maken met gegevens betreffende hun doelstelling en hun activiteiten voor het te maken welziJnsplan, om misschien in aanmerking te komen voor subsidie van de Rijksbijdrage regeling.
De sportverenigingen, de bibliotheek en het groene Kruis vallen hier niet onder.
Van het stedebouwkundig adviesbureau van de gerneente is een boek ontvangen met gegevens over bet buitengebied ( agrarisch) van Barradeel.

In november wordt een inspraak avond gehouden over de nota “ alternatleven”.
degene die hier aan wil deel nemen kan zich opgeven bij het bestuur.
P.M. W-B.