Dorpsbelang eerste Dorpsblad 1977.

Hier ligt hij dan voor u, de eerste uitgave van ons dorpsblad.
Het ligt in de bedoeling dat dit blad twee maal per jaar verschijnt; in de herfst met een voorbeschouwing op het winterseizoen en in het voorjaar met een nabeschouwing van dat winterseizoen en een vooruitblik op het komend zomerseizoen.

In dit eerste nummer komen vrijwel alleen de verenigingen aan bod, maar het ligt wel in de bedoeling dat u, die zo graag iets over de historie van ons dorp zou willen vertellen, uw zegje kunt doen.
Verder denken we aan u, die een leuk voorval weet te melden en aan u die vindt dat we nodig dát moeten veranderen om onze dorpssamenleving te verbeteren.

De omslag is misschien eenmalig.
We willen dat u allen eens het potlood ter hand neemt om een origineel omslag voor dit blad te ontwerpen.
Wellicht weet U ook een leuke naam voor het dorpsblad.
Uw resultaat wordt met spanning tegemoet gezien.

De copy voor het volgende nummer moet - getypt - voor I april in ons bezit zijn.
Doet U mee?
Het welslagen van dit blad hangt van ons a11er inzet af!.

Het eerste nummer van dit blad wordt iedereen gratis aangeboden.
De volgende nummers zijn voor leden van dorpsbelang gratis.
Hebt U op- of aanmerkingen? Of suggesties? U kunt ze kwijt bij:

De redaktie, A. Dijkstra Buorren 109.
H. Hageman J. Rinckesstraat 11.
M. Vegelin-Hoving, Buorren 27.

VERENIGING,,DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM”

De vereniging van Dorpsbelang stelt zich ten doel steeds actief te zijn wat betreft het behartigen van de plaatselijke belangen.

Aansluiting van Tzurmnarum-Firdgum op een waterzuiveringsinstallatie, welke zeer urgent is, heeft al een hele tijd de aandacht van het bestuur.
In maart werd een vergadering gehouden met alle besturen van Dorpsbelang uit de gemeente Barradeel , met als onderwerp: Waterzuiveringsinstallatie.
Uitgenodigd waren dhr. v.d, Zwaag van provinciale Waterstaat , dhr. Jensma van ruilverkavelingscommissie en waterschap, dhr. Sikma van ‘t Waterschap “Noardlik Westergo", dhr. Baarda van gemeentewerken.
Het bestuur heeft regelmatig contact met de gemeente.
Van verschillende onderwerpen welke aan het gemeentebestuur zijn voorgelegd, werden enkele voltooid.
Nieuwe onderwerpen zijn aan de orde gesteld.
De raadsvergaderingen worden iedere maand door afgevaardigden van het bestuur bezocht.
De zomer activiteiten welke door het bestuur werden georganiseerd waren o.a. een fietspuzzeltocht, wandeltochten en een kinderspeldag.
Voor het winterseizoen staat op het programma het organiseren van een morgen voor de bejaarden.

Het bestuur:
Voorzitter: J.Hiemstra, Buorren 18
secr. : P.Wassenaar-Bierma, Hoarnestr.5.