Pinkstermaandag 1987.
Hans Bruinsma veertig maal aan start Elfstedenrijwieltocht.

“As ik jůns foar tolve oere mar werom yn Boalsert bin”

Tzummarum- ” Jo kinne alles no wol moai opskriuwen gean, mar it moat noch wol efkes dien wurde fansels.
En as dat lytse bytsje ferstŕn fan my seit dat it alhiel net mear giet, dan hŕldt dizze jonge der gewoan mei op”.
Als geen ander weet de 60 jarige Hans Bruinsma uit Tzummarum waar hij aan begint als hij op pinkstermaandag van start gaat voor een fietstocht langs de elf Friese steden.
Voor Hans Bruinsma ligt er dit jaar een zeer speciale dag in het verschiet; hij kan de fietstocht langs de Friese steden namelijk voor de veertigste maal volbrengen.
”Mar ik moat earlik sizze dat ik der alle kearen wer mear tsjin oan sjoch.
Foarhinne tocht ik vaak: “wie it mar wer pinkstermoandei”, mar dat is al lang net mear sa.
Allinnich, ik kin der no eins net mear foar wei.
De minsken dy’t my kinne, rekkenje der gewoan op dat ik der wer bin”.

Limiet
Traditioneel wordt het traject langs de elf steden op pinkstermaandag bereden door duizenden wielrijders.
Dit jaar kreeg de Stichting De Friese Elf Steden Rijwieltocht Bolsward maar liefst 30.000 aanmeldingen binnen.
De deelname limiet, zoals deze vorig jaar werd gesteld, ligt echter op 15.000.
Hans Bruinsma weet nog heel goed hoe hij in 1947 voor het eerst op de pedalen ging voor de 230 km. lange tocht.
”Doe diene der sa’n twahűndert man oan mei”, weet hij zich nog te herinneren.
En dat is jieren sa bleaun.
Alle jierren deselde koppen.
Jo koene inoar op it lest.
Je seagen as se der allegearre wer wienen en dan setten je of.
En mar sjen wannear’t je wer werom wiene….”
De blangstelling voor de tocht groeide gestaag en in 1970 gingen al zo’n duizend deelnemers van start.
De organisatoren werden pas in 1979 genoodzaakt om een maximum (12.000) te stellen aan het aantal deelnemers.
”Dĺrmei is der in soad fan it yntime fané tocht ferlern gien”, vindt Bruinsma.
‘Mar ik wol net sizze dat ik der net mear fan genietsje kin.
Ja ik bin echt in publyks-fytser, dat wol, en as ik dan wer by hűs lâns kom , stiet der in hiele kloft minsken op my te wachtsjen.
Sjoch, dat fyn ik no skitterend”.

Bier
De 39 herinnerings-medailles die Hans Bruinsma tot nu toe wist te vergaren, worden zorgvuldig bewaard.
”Fan de measte tochten wit ik nog wol hoe as it doe gien is”, zegt hij.
”Der binne tochten by, dĺr kin ik wol in boek oer skriuwe.
Mar dat doch ik net, bin ik te dom foar moast mar rekkenje.
It kaam wol foar dat de kűgels oer de dyk rollen…”
Graag vertelt Bruinsma daarbij overde ’goede’gewoonte die hij er al een tiental jaren onderweg op na houdt.
Bruinsma: It wie in kear sok waarm waar, dat ik it űnderweis net litte koe om in pear glęzen bier te nimmen.
Dęrnei koe ik sa goed fytse en fielde ik my sa goed.
No doch ik dat eins al jierren….”
Bruinsma prakkiseert er niet over om vóór de Elfstedentocht ook maar een meter extra te fietsen.
Evenmin als het ’kilometers-maken ’in andere georganiseerde fietstoertochten, hoewel hij daar als ’vutter’ nu misschien best de tijd voor vrij zou kunnen maken.
”Mar ik haw in ferskriklik hekel oan hurde wyn”, geeft hij toe.
Een racefiets, zeemleren broek, verzuring en speciale sportvoeding? Hans Bruinsma heeft er geen kaas van gegeten.
Bruinsma: ik nim 6 broadsjes mei foar űnderweis, mar dy haw ik moarns faak al gauw op.
In fleske wetter, hjir en dęrin pear bakken kofje, in pear sűkerklűntsjes en űnderweis in miel waarm iten en in pear glęzen bier.
Dęr riid ik oan’t no ta alle jierren op.
Hoewel Bruinsma zich de laatste jaren wel in een trainingspak had laten praten,verschijnt hij dit jaar weer ’gewoon’ In een blauwe kiel aan de start.
Op z’n zwarte ‘weduwe’met wapperende pompeblęden hoopt hij in ieder geval ’s avonds voor twaalf uur terug te zijn in Bolsward.
En as ik sűn bliuwe mei , doch ik it fęst in oare jier wer”, weet hij nu al.
Daarbij laat hij eveneens graag weten dat hij zeker van plan is om in de toekomst de ’wandel-elfstedentocht’aan het rijtje van veertig fietstochten en drie schaats-elfstedentochten (’47, ’54 en’56) toe te voegen.