Om 1924 hinne. Klaas Goodijk en Tjalling v/d Wal binne oan it woartelsykjen op it lān mei harren bern.