Jongeren Tzummearum.

Auke Hoekstra, Jan Hiemstra, Jappie v/d Weg en Jurjen de Haan.