v.l.n.r: Ineke Terpstra, Aukje Bos, Martje Bergsma, Baukje Westra, op schoot Alie de Haan en Pietje Terpstra 1953.