Kryststemming 1938. Yn'e fierte de pleats fan G.G.Jensma oan'e binnendyk nei Furdgum ta.