25- 03-2017

Yn it sintrum fan Easterbierrum is sneon in stambeamtafel Żntbleate.
It giet net om in tafel mei in stambeam fan in famylje, mar om in tafel dÍr't alle nammen fan de bewenners yn stean.
It Żntwerp fan de tafel is fan arsjitekte Nynke Rixt Jukema.
De tafel is bedoeld as kadootsje foar it doarp, as kompensaasje foar de oerlÍst troch de s‚ltwinning.

Omroep Friesland