24-03-2017

Yn de stambeamtafel stean ek in soad būtenlanske nammen, want yn Easterbierrum wenje in protte būtenlanners dy't wurkje yn de omkriten.
Bygelyks yn de glźstśnbou en de lānbou. Jukema hopet dat de tafel minsken mei-elkoar yn kontakt bringe sil.

Aan deze stamtafel is altijd plek voor meer.
Paul de Cock van Dorpsbelang Oosterbierum

Omroep Friesland