Gaest, 3 maert 1766.

Forline wike in dei nei Furdgum west.
De moarns fjouwer re op stap.
Bisprek mei de tsjerkfden oer it hieren fan ien fan de stikken ,,schoolland".
Dat slagge my.
Oan de Miedleane, tusken Aldemar en leane, moat it lizze, waerd my bitsjut.
Fierders is der praet oer de bileaning: 100 Car. g. yn't jier, 10.- foar it inderhld fan de gibbeflecht yn de toer en 10.- foar it skoffeljen fan it skilpaed om it tsjerkhf.
De doarpsrjochter fan Minnertsgea wist fan myn kommen f en bisoarge my in brief fan grytman Rutger van Haersolte op Lyts-Hermana, syn residinsje to Minnertsgea, hwerynt myn oanstelling ta doarpsrjochter to Furdgum bifestige waerd.
Op de siktarij yn Minnertsgea soe hy my wolris moetsje, tocht him.
It ynkommen fan de funksje hinget f fan it tal akten dat opmakke wurde moat.

Gaest, 30 maert 1766.

Earjuster is to Pitersbierum de akte tekene fan it hieren fan de hiemtn fan Haitsma-state:
,,Huurcontract van een aandeel in het hornleger van Haisma-state te Firdgum.
De Heer Raadsheer Epes Wielinga verklaart door deesen te verhuren aan de Ontfanger Sjoerd Jacobs en Schoolmeester Albartus Winsemius te verhuren zijn aandeel van 't hornleger van Haisma-state gelegen te Firdgum by t lot gescheijden met de Wed. en Erven van Haytse Pabes in leven ontvanger tot Pietersbierum en dus bekomen de Noordkant van 't geheele soogenaamde terp en huijssteede Laatstmaal bij Pijter Janzen gebruijkt geweest, waarvoor te huur sullen geeven van yder pondemate twaalf gulden 10 stuivers vrijland, sullende bij de meetings geblijken hoe groot 't mij toegedeelde land bevonden word, sijnde dit land beswaard voor mijn quota met Een floreen en sullen de huurders ijder soo veel van dit land betaalen als roeden sullen gebruijken, voor 't nakoomen van welks een onderpant sullen stellen al onse goederen, meubelen en huysgeraden met exempt deselve benevens onse persoonen en submitteerende den Hove van Friesland en alle geregten.
Oirconde onse handen Actum Pietersbierum Den 28 Maart 1766.

Sjoerd Jacobs.
E. Vielinga.
A. Winsemius.

Foar de goed twa pounsmiet moat bitelle wurde 26 Cil. g. bigjinnende Petry 1766.
Us part is dus ek 13.-. De hierders moatte ek de floreenrinte bitelje.

De jouns de stap der mar wer yn op nei Gaest. It wie let wurden.