Gaest, Krysttiid 1765.

NEI FURDGUM? UT GAEST WEI?

It jier rint nei de ein.
Gjin âldjier útsitte by vader en moeder, lyk as wenst wie jierrenlang.
Wy hawwe vader van Gelder to hôf bringe moatten.
Hy hat 6 jier fan syn rêst(?) geniete kinnen, lykwols hy makke, hoe't ik him ek bystie, fan de rêst net folle.
Syn libben wie gearfrissele mei syn gemeente en it doarp.
Foar ús, mar foaral foar Angeniet is it net maklik om oer it forlies hinne to kommen.
Us tinzen binne allegeduerich yn de pastorij by moeder en by alles hwat foar ús ,,foarby" is.
Us noflike ûrkes by it piipoargel, ús húslike sang dêrby.
De sulveren lûden dy't Angeniet út 'e kiel rôllen, wikseljend wille en leed forklankjende, binne my bybleaun fan de earste jounen yn de pastorij oant hjoed-de-dei ta.
By de húslike swierrichheden yn lea en libben is it lûd hwat wiffer wurden, mar it binne de lûden út it hichtepunt fan ús jonge jierren.
Vader wist altiten Angeniet to biwegen as slútstik in psalm fan Datheen op it oargellessenaerke to setten en de séeangtsme siet him tige heech en it rvaerd dan faek:

Ghij hebt gemaeckt de paalen des Meyrs vast
Daer het niet over komt nog oock en wast.

Angeniet har âlderlik hûs, mar it wie mines ek wurden.
Myn vader en moeder haw ik oars gjin weet fan as hwat tante Johanna my fortelde oer harren: ,,ús Wieger dit en ús Wieger dat", mar de pastorij hat it my dûbeld forgoede.
Mar hwat in leed is der ek net lit yn de pastorij.
It útdragen fan mear as ien en twa lytse boikes, plôke as ier-bloeijende blomkes, yn skimerjoun en sûnder klokbilieding, as soe it gjin each en ear hawwe meije en gjin kundskip foar de buorren,. . . útsiedde op 'e tsjerkhôfstún.
Mar wy moarre fierder Angeniet!

Der lei al lang in brief fan tante Johanna, dy’t wachte op andert fan vader.

Leeuwarden, I0 juli 1765.

Lieve familie en vrienden te Gaast.

Ik ben in deze mooie zomerdagen nog een paar weken op Hottinga geweest en heb met mijnheer Epeüs de opengevallen plaats in Firdgum besproken.
In Firdgum heeft mijnheer een geschikte woning op het oog n.m. een op het hornleger van Haitsma-state, ook wel Klein-Folta genoemd.
Daar is een behoorlijk stuk tuin bij, welke te delen is met de medebewoner van de huizinge.
Ook zijn er enige pondematen schoolmeestersland.
De kerkvoogdij heeft 24 pondematen land en er moet ook kostersland zijn.
Er wordt vergoeding gegeven voor het schoffelen van het kerkhofspad en voor het verzorgen van de gibbeflecht.
En wat ook mooi is, het ambt van Dorpsrechter zit er aan vast.
Ja! de Raads-ordinaris weet alles en denkt om alles vooral als hij iemand (ons) kan helpen.
Ik denk dan maar hoe hij Simerus geholpen heeft bij het kopen van de smitterij op Dronrijp.
Hij rekende er al vast op, dat de notabelen te Firdgum nakomen de resolutie van de Staten, waarbij zij de grietman van Barradeel gelasten ,,te versorgen dat de schoolmeester van Minnertsga int gebruyck der costerijlanden gesteld mach worden.
" Hij zal er met de boeren-huurders, die ook kerkvoogden zijn, over spreken.
Het lijkt ons hier wel geschikt toe voor jullie hoor!
Vooral de mooie, grote hieminge-; daar kan wat op groeien.
Laat mij eens weten hoe het met vader gaat en hoe hij over Firdgum denkt.
En nu nog wat anders.
Je zult zeggen: daar heb je tante weer.
'k Ben namelijk weer wat te weten gekomen over oud-oom dominé Gerardus Winsemius, een voorganger van Ds. van Gelder te Gaast of beter: niet van hem, maar van een zoon en kleinzoon, of vertelde ik de vorige maal reeds dat de zoon Dominicus Gerardi op zijn reis naar Oost_Indië (hij had dienst genomen als adelborst) onderweg stierf.
Hij woonde in Workum, ging de 16de september 1648 onder zeil af Texel met de ,,Prins Royal,,.
Zijn vrouw bleef achter in Workum.
Ik noemde verder een kleinzoon van oud- oud- oom Gerardus met name Arnoldus.
Dit was een zoon van Izaäk, een broer dus van Dominicus, deze was leraar in Leiden.
Arnoldus was ook weer predikant en vertrok in augustus 1654 naar Formosa.
Voor het vertrek trouwde hij met Marija Jans van der Hidde.
De 5e juli 1661 werd Arnoldus met nog drie predikanten door de chinezen op gruwelijke wijze vermoord. 1) En nu nog één nieuwtje, dan houd ik op.
Ik onderhandel met mijnheer Epeüs over de verkoop van zijn aandeel in de Barkentijn, het kofschip ,,Roordaburgt.” 2)
De koop zal wel slagen.
Hoor ik nog iets uit Gaast?
De hartelijke groeten van mij aan allen.

Tante Johanna.

1)Der is koartlyn in boekje útkommen by Van Gorcum en Co. to Assen.
,,De Hollandse tijd op Formosa”, troch Jef Last.
Der wurdt de moardpartij wiidweidich yn forhelle.
2) Dit skip komt as Barkentijn of Kof foar yn de registers fan it Ned. Hist. scheepvaart Museum to Amsterdam.
It wie 144 tûne great.
Yn 1774 krige it in paspoart foar Turkije.
Net lang dêrnei is it forgien.