Gaest, Krysttiid 1765.

NEI FURDGUM? UT GAEST WEI?

It jier rint nei de ein.
Gjin ldjier tsitte by vader en moeder, lyk as wenst wie jierrenlang.
Wy hawwe vader van Gelder to hf bringe moatten.
Hy hat 6 jier fan syn rst(?) geniete kinnen, lykwols hy makke, hoe't ik him ek bystie, fan de rst net folle.
Syn libben wie gearfrissele mei syn gemeente en it doarp.
Foar s, mar foaral foar Angeniet is it net maklik om oer it forlies hinne to kommen.
Us tinzen binne allegeduerich yn de pastorij by moeder en by alles hwat foar s ,,foarby" is.
Us noflike rkes by it piipoargel, s hslike sang drby.
De sulveren lden dy't Angeniet t 'e kiel rllen, wikseljend wille en leed forklankjende, binne my bybleaun fan de earste jounen yn de pastorij oant hjoed-de-dei ta.
By de hslike swierrichheden yn lea en libben is it ld hwat wiffer wurden, mar it binne de lden t it hichtepunt fan s jonge jierren.
Vader wist altiten Angeniet to biwegen as sltstik in psalm fan Datheen op it oargellessenaerke to setten en de seangtsme siet him tige heech en it rvaerd dan faek:

Ghij hebt gemaeckt de paalen des Meyrs vast
Daer het niet over komt nog oock en wast.

Angeniet har lderlik hs, mar it wie mines ek wurden.
Myn vader en moeder haw ik oars gjin weet fan as hwat tante Johanna my fortelde oer harren: ,,s Wieger dit en s Wieger dat", mar de pastorij hat it my dbeld forgoede.
Mar hwat in leed is der ek net lit yn de pastorij.
It tdragen fan mear as ien en twa lytse boikes, plke as ier-bloeijende blomkes, yn skimerjoun en snder klokbilieding, as soe it gjin each en ear hawwe meije en gjin kundskip foar de buorren,. . . tsiedde op 'e tsjerkhfstn.
Mar wy moarre fierder Angeniet!

Der lei al lang in brief fan tante Johanna, dyt wachte op andert fan vader.

Leeuwarden, I0 juli 1765.

Lieve familie en vrienden te Gaast.

Ik ben in deze mooie zomerdagen nog een paar weken op Hottinga geweest en heb met mijnheer Epes de opengevallen plaats in Firdgum besproken.
In Firdgum heeft mijnheer een geschikte woning op het oog n.m. een op het hornleger van Haitsma-state, ook wel Klein-Folta genoemd.
Daar is een behoorlijk stuk tuin bij, welke te delen is met de medebewoner van de huizinge.
Ook zijn er enige pondematen schoolmeestersland.
De kerkvoogdij heeft 24 pondematen land en er moet ook kostersland zijn.
Er wordt vergoeding gegeven voor het schoffelen van het kerkhofspad en voor het verzorgen van de gibbeflecht.
En wat ook mooi is, het ambt van Dorpsrechter zit er aan vast.
Ja! de Raads-ordinaris weet alles en denkt om alles vooral als hij iemand (ons) kan helpen.
Ik denk dan maar hoe hij Simerus geholpen heeft bij het kopen van de smitterij op Dronrijp.
Hij rekende er al vast op, dat de notabelen te Firdgum nakomen de resolutie van de Staten, waarbij zij de grietman van Barradeel gelasten ,,te versorgen dat de schoolmeester van Minnertsga int gebruyck der costerijlanden gesteld mach worden.
" Hij zal er met de boeren-huurders, die ook kerkvoogden zijn, over spreken.
Het lijkt ons hier wel geschikt toe voor jullie hoor!
Vooral de mooie, grote hieminge-; daar kan wat op groeien.
Laat mij eens weten hoe het met vader gaat en hoe hij over Firdgum denkt.
En nu nog wat anders.
Je zult zeggen: daar heb je tante weer.
'k Ben namelijk weer wat te weten gekomen over oud-oom domin Gerardus Winsemius, een voorganger van Ds. van Gelder te Gaast of beter: niet van hem, maar van een zoon en kleinzoon, of vertelde ik de vorige maal reeds dat de zoon Dominicus Gerardi op zijn reis naar Oost_Indi (hij had dienst genomen als adelborst) onderweg stierf.
Hij woonde in Workum, ging de 16de september 1648 onder zeil af Texel met de ,,Prins Royal,,.
Zijn vrouw bleef achter in Workum.
Ik noemde verder een kleinzoon van oud- oud- oom Gerardus met name Arnoldus.
Dit was een zoon van Izak, een broer dus van Dominicus, deze was leraar in Leiden.
Arnoldus was ook weer predikant en vertrok in augustus 1654 naar Formosa.
Voor het vertrek trouwde hij met Marija Jans van der Hidde.
De 5e juli 1661 werd Arnoldus met nog drie predikanten door de chinezen op gruwelijke wijze vermoord. 1) En nu nog n nieuwtje, dan houd ik op.
Ik onderhandel met mijnheer Epes over de verkoop van zijn aandeel in de Barkentijn, het kofschip ,,Roordaburgt. 2)
De koop zal wel slagen.
Hoor ik nog iets uit Gaast?
De hartelijke groeten van mij aan allen.

Tante Johanna.

1)Der is koartlyn in boekje tkommen by Van Gorcum en Co. to Assen.
,,De Hollandse tijd op Formosa, troch Jef Last.
Der wurdt de moardpartij wiidweidich yn forhelle.
2) Dit skip komt as Barkentijn of Kof foar yn de registers fan it Ned. Hist. scheepvaart Museum to Amsterdam.
It wie 144 tne great.
Yn 1774 krige it in paspoart foar Turkije.
Net lang drnei is it forgien.