Beetstersweach, 12 Marije 1747.

Hjoed brocht de gritenijboade my de tynge, dat ik ,,na gehouden collatie" troch de tsjerke to Gaest bineamd wie as Schooldienaar en fan it gritenijbistjr fan Wnseradiel op tal stie foar doarpsrjochter. Vader Wigerus Winsemius, notaris en prokureur-postulant by it gerjocht fan Opsterln, hie tiden lyn al war dien by grytman Aylva om, as ik klear wze soe, om my to tinken.
En nou is it safier.
Der sille wol in pear minne dagen komme, as ik de hege snnen en heidefjilden ynwikselje moat foar de kriten mids puollen en marren en sompige greiden, lofts de balstjurrige Suders, skomjend en brzjend, de weagen tinoar spattend tsjin de peallerige, rjochts.
,k Haw der lsten in pear dagen west en goed om my hinne sjoen iensume ienlikheit.
Hjir hie Gysbert Japiks sitte kinnen, doe't hy ,,Tjesck-Moars See aengstme" song en it ld-minske op 'e Hege Wier delbke sitten seach, Wif, dy't it sgat ttein wie, neiroppend:

Wier 't aet swieter yn 'e weyde,
Meye skiepkes op 'e heide,
Fearkjen, fisckjen yn 'e sletten
Foecken fanlen, aef ynn' netten,
Foegelt faen, op poal aef kling?
Hjir hearde hy de s!
Az de see spy't schom in wiette
Dat hy 't stiert korts schoe bejiette
Guwlt, in boppe tonger beert:
Wif, mcht Mem de holle' opstecke!
Wif! it hert moast her to-brecke!
Wif! jae kearde' ijn't graef her om!

Hawar! dochs in stik bter yn 'e brij
Oer in wike of hwat giet de reis oan.
Dan . . . de Sweach . . . farwol! Oer de Ryp . . ., in pear nachten by Simery-om oerbliuwe.
Nou, dy kin it pratende hlde.
Syn reis nei Ynje, dr,t er gau syn bikomst hie en syn smidte to Aldeberkeap.
Mar dan? . . . Ik haw se lstendeis al sahwat sketten, dy bern fan 'e swI.
In kroadfol kikkerts. En dan de opdracht! Bart, hwat hast' thelle, jonge.
,,De schooldienaars, behalve dat zij ambtshalve de jonge jeugd naarstig moeten leeren leezen, schrijven, rekenen, psalmen zingen, zullen ze ook tweemaal of tenminste Enmaal 's weeks catechiseeren over de gronden der Religie en wel byzonder den Heidelbergschen catechismus leeren en dat alle Maandagsmorgens de kinderen worden onderzocht of zij de predicatin dy Zondags geschied zijn, hebben bijgewoont.

Ik hal' soarge dat ik dat rychje goed yn e holle hie, byhwannear't men my droer tantsje soe.
Hwat in relaes.
Soe ik ek ramplesant foar de dmny wze moatte? It finen fan in kosths, dat sit my nou earst it measte dwars.
Hawar , dr kin Simen-om my dochs net foar helpe.