1969. vooraan v.l.n.r:Geertje Kramer, Baukje Westra, Jappie de Lange, Sjoerdje Sijbrandij. 2e rij:links Thijs Zwalua en Foeke Terpstra 3e rij:Poppe de Valk.