V.l.n.r: Johannes Broekstra, Jan Kramer, Pier Sinnema, Sjoerdje sijbrandij, Jantje Westra, Geertje Kramer en Baukje Westra.