1967

Achterste rij; v.l.n.r; Gelf Koopmans, Sippy v/d Meulen, Meester Westerhof, Meinte F. Reitsma, Jan G. Reitsma, Trinus v/d Kuur, Gerrit v/d Kuur, Tijmen Reitsma, Sijds Keuning, Andries Pasma, Hidde Talsma, Klaas de Vries, Foppe Drijfhout, Tineke Poortstra, Thijs Talsma, Sietske van Marsum, Jetske v/d Wal, Japke Bonsma, Sietske Zwager en Froukje Drijfhout.
2e rij; Ale Smidts, Jouke Sijbesma, Meester Postma, Peter Tichelaar, Anno Piet Walda, Jan v/d Wal, Chauffeur, Meester Thijs Radesma, Doetie Cramer, Ane Travaille, Roel v/d Wal, Meinte G. Reitsma, Hijko van Merode, Germ v/d Mei, Juffrouw Postma, Sijbe de Valk en Ali Kramer.
1e rij; Maaike Smidts, Juff. Piek, Jannie Sijbesma, Hein Reitsma, Janke Geertsma, Doet Kuiken, Hanie Jepma, Baukje v/d Ploeg, Jetty Ennema, Martje Smits, Tineke Sijbesma, Bertus Jepma, Haye Travaille en Siemy v/d Meulen.