Drs.A. van Dijk Foarryp 19.
Is fan berop: Bioloog.
Foarhinne wennen hjir: Fam. K.Buwalda, derfoar A.Bootsma en derfoar fam. de Haas.

Rieplachte Literatuur.
Om toer en tsjerke (Minnertsgea) troch Ds. A.D.Wumkes
Minnertsgea troch P.B.Winsemius
De aanbreng der vijf deelen van 1511 en 1514 troch Dr. J.C.Tjessinga
Sikke vertelt (Sikke La Fleur) optekene troch W.Leistra
Rond de mond der oude Middelzee troch K.J.van den Akker(skoalmaster te Wier).
Camstra-State troch J.A.Mulder
De familie Goodijk troch Jac. Goodijk
Ds. Wouter de Vries troch Jac. Goodijk
De familie Frietema troch Jac. Goodijk

Taheakke: It hat hiel wat fuotten yn ew ierdehn, om it safier te krijen.
Der sil hjir en der noch wol wat stavering-en typeflaters yn sitte; mar wy tinke mar sa: hja dy t neat dogge, meitsje ek gjin flaters.
Men moat ek net ferjitte, dat wy it Frysk yn e triticher jierren op e legere skoalle leard ha en dat wie oar Frysk as dat fan no.