Fam. P.de Vries. Foarryp 22.
De hear de Vries is fan berop: Fysiotherapeut, foarhinne wennen hjir: fam. Keizer(2e wenning) derfoar famylje D.R.deJong en derfoar famylje E.Sikkema.