Famylje Buren Foarryp 20.
Hjir wennen foarhinne: fam. J.Bouma, fam. de Vries, fam. Y. de Boer.
Dit spul is boud yn 1870.