Fam. J.Bergmans Foarryp 1 “Tjitsma-State”.
Foarhinne wennen hjir: fam. G.Bergmand en derfoar fam. J.Bergmans.
Dizze Pleats, dy ’t twaris troch brân troffen is, stiet op in Historysk plak.
Tige bekend wurden troch de opgravingen, dy ’t der in pear jier felyn dien binne.
It is tige modern opset.
Net sa moai foar it lânskip; mar tige funksjoneel foar de boer.