Fam. J.Jukema Alde Leane 14.
Foarhinne wie dit in Tsjerkepleats.
Foar Jaap wennen hjir syn âlders: fam. H.Jukema en derfoar S.Jukema.
Yn âlde stikken komme noch ferskate nammen foarfan hierders: ű.o.: Claas Eeuwes en syn soan EeuweClases, dy ’t letter de namme: Frietema oannaam.
De pleats is al mear as 200 jier âld; dat is te sjejn oan in metalen opskrift boppe yn de foargevel mei it jiertal 1784 mei de letters fan 2 tsjerkefâlden JR en SH. Dy steane foar: Jacob Roorda en Sijbren Hannes.