Fam. J.Nieuwenhuis. Alde Leane 4.
Wy tinke, dat it altiid famyljes Nieuwenhuis west hawwe, dyt hjir wenne ha.