Fam. de Boer-Vis Winaemerdyk 3.
Foarhinne wie it “Transportbedriuw Wiersma en Buwalda”.