Fam. J.Rijpstra Haulewei 2 It Nije Hs.
Hjir wennen foarhinne: Fam. W.deHoop, fam. S.Schat en fam. J.H.Anema (Jelle Haitse).