Fam. P.Jonker Siverdaleane 8.
Healwei de Siverdaleane stiet dit spul, boud yn 1932 troch de fam. S. van der Schaaf, dy ’t der wat Gernierkery hie, fam. Jonker stiet ynskreun as Túnker.
Eartiids waard it yn twaen bewenne.
Oan de iene kant de fam. van der Schaaf en oan de oare kant de fam. Niek Jonker, Peter wennet der no noch mei syn Mem.