Fam. Wijbe Bruining Haulewei 8 “Siverda-State”.
Hjirfoar: âlde pake Wijbe Bruining en fam., dy ’t der kaam te wenjen, do ’t syn soan Haye op “It Olde Hűs”kaam te wenjen.
Ek pake Haye hat hjir wenne.