Fam. P.Wonder Haulewei 22.
Dizze Stjelp is yn 1913 bouwe litten troch P.Hiddinga, de pake fan de hjoeddeiske bewenner.
Hiddinga brūkte it foar twa arbeidershśzen en yn de skuorrewaard it graan opslein.