Hjir nochris deselde pleats; mar dan de efterkant.
Lofts op ‘e kant is noch krekt it âlde Lytsús, dat hast op ‘e dyk stie, te sjen.