De hear C.L.D.Blanksma Swingmaleane 2 “Swingma-State”.
Foarhinne wennen hjir: Famylje L.J.Blanksma, fam. L.Poelstra, fam. Hiddinga.
Yn de 18de ieuw; yn 1734, wennen hjir Job Douwes en Hiltje Harmens.
Hja waarden opfolge troch Sijbren Jobs, dy’t troud wie mei IJbeltje Euwes (aeuwes of eeuwes).
Ut dy Eeuwes famylje binne de Frietema ’s fuortkommen. (sjoch de fam. Frietema, troch Jacob Goodijk út Bussum).