Fam. J.Post Haulewei 34 “De Kakelhof”.
Foarhinne wennen hjir de famyljes: Wijbren Zijlstra en Gerrit Zijlstra.
Foar de gegevens fan de bewenners fan de húzen yn de omjowing hat Jan Post syn frou ús tige holpen.