Fam. P.Visser Blynsewei 1 3.
Lange jierren ha Jacob en Sjoerdje hjir buorke.
Nei t Jaap ferstoarn wie, kamen Jan Odinga en Jetske yn de efterein te wenjen en bliuw Sjoerdsje yn de foarein.
Nei de fam. J.D.Odinga kaam de fam. O.van der Boom.
Dernei de fam. Frans Post en Baukje, dy t ne t frou Hibma nei t Rsths gien wie, de hiele Hzinge bewennen.
Nei Frans Post, kaam de fam.Jan de Vries (Harry de Tapijtbeer) en no dan: famylje Pieter en Rita Visser.