Fam. S. van der Schaar Blynsewei 5.
Foarhinne wennen hjir: Fam. P. van der Schaar en derfoar fam. Deinum.