Fam. A.J.Bijlsma Hoarnestreek 13 “Bolta-State”.
Foarhinne wennen hjir: Fam. J.Bijlsma, fam. A.Bijlsma en K.Sijtsma.
Dizze skoandere pleats, stiet oan'e ein fan'e Hoarnestreek; as in wachter op itútein fan it âlde Barradiel.
Straks fâlt er foar de lânhonger fan Harns.