De bruorren H.M. en H.Jonker Swingmaleane 1.
Deun by de Seedyk oan ‘e lânskant fan de dyksfeart, stiet dizze Stjelp.
Foarhinne stie hjir in âld spul, dat op in kweade nacht, ôfbarnd is.
Dizze Stjelp is der do foar yn’t plak kommen.
Folle jierren ha hjir Jonker’s wenne.
Op it âlde spul wenne Petrus Jonker.
No is it spul yn gebrűk by syn soannen Hotze en Hette Jonker.