Oan e oare kant fan de Hoarnestreek, stiet in moderne Bungalow mei der efter grutte Bargehokken.
Ek de nije tiid hat hjir syn yntrede dien, want der steane ek al in pear wynmolens.