Fam. S. Tichelaar Hoarnestreek 8 “Laansma”.
De âlde Stjelp.
Foar de hjoeddeiske bewenner, Fam. K.Tichelaar, derfoar de fam. Walsma en derfoar fam. G.Dijkstra.