Fam. Tj.de Witte Hoarnestreek 25.
Foar harren wennen hjir: Fam. D.van der Schaaf, dy’t nei de Noard-east polder ferhúzen en foar Durk, syn heit Klaas van der Schaaf, dy’t de Stjelp yn 1927 bouwe litten hat.