Fam. J.Bergman Hoarpaed 6.
Foar de fam. Bergman, de fam. Age Koudenburg en derfoar de famylje: Nieuwhof: Klaas en Gerrit en Arjen Nieuwhof. Dizze lęste pielde nochal wat mei de “Wichelroede”.
Yn ’t bysűnder op it terrein fan “Liauckema-State”.