Fam. A.Aukes Hoarnestreek 9.
Foarhinne: Fam. F.Kooistra, fam. H.Bendien, fam. A.D.van der Schaaf.
Wat sa apart is oan dizze beide pleatsen, binne de stookhutten.
Dat wiene foar de boeretsjinstfammen om jūns mei de feinten wat te “jūnpizeljen”.
It is te hoopjen, dat se nea ōfbrutsen wurde.