Fam. K.Nieuweboer Hoarnestreek 3.
Foarhinne wennen hjir: Fam.G.Zijlstra, fam. T.Zijlstra,fam. G.Zijlstra, fam. J.Zijlstra en fam. G.Zijlstra.