Fam. van der Meer Hearewei 19.
Foarhinne wennen hjir: fam. J.van der Meer, fam. A.van der Meer en fam. T.Gerkema.