Familie C.Hanenburg Hearewei 9 “Roosjestein”.
Foarhinne wennen hjir: fam.Tj.Hanenburg, fam. R. van der Zee,fam. D. van der Zee,fam. van der Schaaf.