Fam. Berends Hearewei.
Dizze Stjelp stiet, as men fant it doarp rjochting Harns giet, oan e rjochterkant fan de dyk.
It is no yn gebrk by de Harnser tnlju Berends.
Foarhinne wennen hjir .o. fam. Jan Nieuwenhuis, fam. Plet en fam. de Wit.