Fam. S.J.Bosma Hoarpaed 4.
Foarhinne: Bokke Yntema, Jentje de Jong en fam. A.Nauta.