Dizze foto is makke yn 1916.
Hy is wat donker, mar it jowt wol de sfear fan do wer.