Dizze stien sit yne foargevel fan it hs.It stelt Bachus foar.