Fam. S.Bootsma Leane 7.
Eartiids wennen hjir de fam. W.Bootsma, Fam. Santema, fam. Miedema, fam. Anema.
De foto is krekt op tiid makke,want no leit it plat.