Fam. G.J.H.Oswald Walburgastraat 14 “Walburga-State”.
Foarhinne: Gemeentehûs Seisbierrum-Pietersbierrum.
Hoewol gjin pleats as Gerniershûs,fûnen wy it te moai om it net op te nimmen.
Oarspronkelik bout troch J.J.Tuininga (Renteniersboer).
Do kaam Burg. H.B.van der Haar as eigner. Yn 1854 waard Tjalling Minne Watze Baron Collot d’Escury eigner.
Op 20 aug. 1857 lei de 5 jierriche dochter fan Tjalling, de earste stien foar in ferbouwing.
Yn 1901 kochtAuke Lettinga it en hy die it yn 1902 oer oan de Gemeente Barradiel.
Nei de weryndielingwaard de fam. Oswald eigner. Wy ha it by Pietersbierrum set, om ’t it op it gebied fan dit doarpstee stie.
In Grinswiziging makke, dat it no Seisbierrum is.