Fam Duurd Gerkes Postma Gedswerdersyl 11.
Dit is boud yn 1955. Hja wenje hjir no yn 1996 41 jier.