Yn 1947 is yn dit lytsh˙sde wurkt˙gen-Co÷peraasje: ôDe Bjirmenö ˙teinset.
Sjoch efkes nei de rűne r˙tsjes yn Ĺe gevel.