Deselde Pleats; mar dan de súdkant. Hjir komt de foarein better út.
Do ’t wy de foto ’s makken, siet de noardkant alhiel yn it strewelleguod.